tailieunhanh - Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 130 2007 QĐ-TTg Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đầu tư số 59 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Pháp lệnh phí lệ phí số 38 2001 PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quy chế này quy định về dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch và một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch sau đây gọi là dự án CDM . Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Dự án CDM là dự án đầu tư sản xuất theo công nghệ mới tiên tiến thân thiện với môi trường có kết quả giảm phát thải khí nhà kính được Ban chấp hành quốc tế về CDM là tổ chức được các nước tham gia Công ước Khí hậu thành lập và ủy quyền giám sát các dự án CDM chấp thuận đăng ký và cấp chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính. 2. Phát thải khí nhà kính là phát thải các khí gây biến đổi khí hậu bị kiểm soát bởi Nghị định thư Kyoto gồm CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 và các loại khí khác được quy định trong Nghị định thư Kyoto. 3. Chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận CERs là các giảm phát thải được chứng nhận do Ban chấp hành quốc tế về CDM cấp cho dự án CDM. 1 CER được xác định bằng một tấn khí CO2 tương đương. 4. Thời gian CERs có hiệu lực là thời gian do Ban chấp hành quốc tế về CDM quy định khi cấp CERs. 5. Thời điểm chuyển nhượng CERs hoàn thành là thời điểm các thoả thuận về việc bán CERs đã thực hiện xong bên bán nhận được tiền từ bên mua. 6. Cơ quan có thẩm quyền quốc gia về CDM là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 3. Lĩnh vực xây dựng đầu tư thực hiện dự án CDM 1. Lĩnh vực xây dựng đầu tư thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    237    2    01-03-2024
20    184    2    01-03-2024
37    121    0    01-03-2024
24    104    0    01-03-2024
5    107    0    01-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.