tailieunhanh - Nghị định số 92/2005/NĐ-CP

Nghị định số 92/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 92 2005 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 7 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92 2005 NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2000 Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 53 TTr-UB ngày 17 tháng 9 năm 2004 các Công văn số 4218 UB-NC ngày 12 tháng 11 năm 2004 số 11 BC-UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội về cơ chế chính sách phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế giáo dục khoa học và công nghệ văn hoá - xã hội quản lý đô thị đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô. Điều 2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 1. Việc xây dựng phát triển Thủ đô được thực hiện theo chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trình Chính phủ phê duyệt. 2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô phải đáp ứng các yêu cầu sau đây a Cụ thể hoá đầy đủ các mục tiêu xây dựng phát triển Thủ đô được quy định trong Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định này b Xác định rõ trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương các Bộ ngành có liên quan trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 3. Các Bộ ngành khi xây dựng chiến lược phát triển ngành có liên quan tới Thủ đô phải thống nhất với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Điều 3. Chính sách xây dựng phát triển Thủ đô 1. Thủ đô là địa bàn trọng điểm được tập trung đầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN