tailieunhanh - Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 198 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 198 2004 NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định thu tiền sử dụng đất khi ư1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 2. Chuyển mục đích sử dụng đất 3. Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định này. 5. Xây dựng khu công nghiệp khu công nghệ cao khu kinh tế. Điều 2. Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất 1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây a Hộ gia đình cá nhân được giao đất ở b Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê c Tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân trong nước được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh d Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đ Tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân được giao đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh theo quy định của Chính phủ e Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản làm muối g Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư. 2. Người đang sử dụng đất trong các trường hợp a Đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất hoặc được thuê đất nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đất sử dụng để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao b Đất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.