tailieunhanh - Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 41/2005/QĐ-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 41 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định 106 2004 NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là 7 8 năm áp dụng cho các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và được giữ nguyên trong suốt thời hạn vay vốn. Điều 2. Đối với các dự án đã ký hợp đồng với Quỹ hỗ trợ phát triển trước ngày Quyết định này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển chủ đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - VP Quốc hội VP Chủ tịch nước VP TW Đảng và các Ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Viện Kiểm soát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - Quỹ hỗ trợ phát triển - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - HĐND UBND tỉnh TP trực thuộc TW - Tổng công ty nhà nước 90 91 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - Công báo - Lưu VT Vụ TCNH. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN