tailieunhanh - Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN

Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư do Kiểm toán Nhà nước ban hành | KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Số 05 2007 QĐ-KTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 916 2005 NQ-UBTVQH11 ngày 15 9 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 1053 2006 NQ-UBTVQH11 ngày 10 11 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật kiểm toán nhà nước Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm toán dự án đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 09 1999 QĐ-KTNN ngày 28 12 1999 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Vương Đình Huệ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ban hành kèm theo Quyết định số 05 2007 QĐ-KTNN ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư Quy trình kiểm toán dự án đầu tư quy định trình tự nội dung thủ tục tiến hành các công việc của mỗi cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực dự án đầu tư. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật kiểm toán nhà nước Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực dự án đầu tư. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư quy định những nội dung cụ thể mang tính đặc thù đối với kiểm toán dự án đầu tư theo 4 bước sau - Chuẩn bị kiểm toán - Thực hiện kiểm toán - Lập và gửi báo cáo kiểm toán - Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán. 2. Nhiệm vụ của cá nhân đơn vị khi thực hiện kiểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.