tailieunhanh - Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1531 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1531 2004 QĐ-NHNN NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 1 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 5 5 2000 và Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 29 1 2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo thay thế Quyết định số 224 2000 QĐ-NHNN2 ngày 19 7 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Vũ Thị Liên Đã ký QUY ĐỊNH VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG cơ bản của ngân HÁNG NHÀ NƯỚC Ban hành theo Quyết định số 1531 2004 QĐ-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy định này quy định việc hạch toán kế toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản XDCB cho Ban Quản lý dự án Ban QLDA đầu tư XDCB của Ngân hàng Nhà nước NHNN và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.