tailieunhanh - Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN

Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 37 2005 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYẾN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG Dự ÁN THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 11 2003. Căn cứ Nghị định số 86 2003 NĐ-CP ngày 18 7 2003 của Chính phủ quy đinh chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 08 2005 NĐ-CP ngày 24 01 2005 về quy hoạch xây dựng số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 12 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng số 17 2001 NĐ-CP ngày 04 05 2001 kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triền chính thức. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ trưởng uỷ quyền làm Chủ đầu tư các dự án thuỷ lợi Việt Nam sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức gọi tắt là ODA và nguồn vốn khác nếu có để điều hành phối hợp quản lý thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước và các điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế. Ban Quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi là tổ chức sự nghiệp kinh tế có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng được mở tài khoản tại kho bạc hoặc Ngân hàng nhà nựớc có trách nhiệm tiếp nhận vốn từ cợ quan cấp vốn để thanh toán cho các nhà thầu các tồ chức tham gia hoạt động xây dựng the quy định hiện hành của Nhà nước và Hiệp định đã ký kết. Chi phí hoạt động của Ban quản lý Trung ương dự án thuỷ lợi được tính trong kinh phí đầu tư của từng Dự án theo quy định hiện hành. Tên giao dịch tiếng Anh đầy đủ Central Office for Water

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.