tailieunhanh - LÝ THUYẾT MẠCH (BÀI TẬP CHƯƠNG 1 )

Tài liệu tham khảo lý thuyết mạch - bài tập mạch điện gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1 Cho maich niein nho hình . Biet Ii 1A xaic nònh dong niein trong caic nhanh vai cong suat cung cap bôii nguoin dong 2A. 10V Hình Giải K1A I1 2 -14 0 I4 I1 2 1 2 3A K2V1 4I1 2I4 - 1I3 -40 48 I3 4I1 2I4 - 8 4 6 - 8 2A K1B I4 13 -15 0 I5 I4 13 3 2 5A K2V2 1I3 6I5 6I2 10 40 50 612 50 -13 - 615 50 - 2 - 30 18 12 18 6 3 A Cách khác K1C I5 -2-12 0 I2 I5 - 2 5 - 2 3A Trang 1 Bài 2 Trong maich niein hình . Xaic nònh E nei nguoin ap 16V cung cap coing suat 32W. Giải K1A 16V 32 2 A 16V 16 I1 -12 4 0 I I2 I1 4 2 4 6A K2V1 -2I1 -I2 -15 -16 I5 -2I1 -I2 16 -4 - 6 16 6 A K1B -I1 15 I6 0 I6 I1 -15 2 - 6 -4A dòng I6 có chiều ngược lại với chiều đã chọn K2V2 I5 -3I6 -9I4 0 I. 6 . 2 2 A 4 9 9 K1C I3 12 -15 -14 0 I3 -12 15 14 -6 6 2 2 A K2V3 3I3 9I4 E E 6 18 24V Trang 2 Bài 3 Cho mạch điện như hình vẽ Hãy tính các dòng điện I I1 I2 I3 I4 Giải Biến đổi tương đương 30V 8nt4 12 30V 6 12 4 Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.