tailieunhanh - Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định số 58/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư do Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông ban hành | BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Số 58 2004 QĐ-BBCVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 58 2004 QĐ-BBCVT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004_ VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT THƯ BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 90 2002 NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Bưu chính Viên thông Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về bưu chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư. Điều 2. Bưu chính Việt Nam doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng biểu mẫu Bộ Bưu chính Viễn thông quy định. Báo cáo gửi về Bộ Bưu chính Viễn thông trước ngày 10 tháng 04 của năm sau năm báo cáo. Số liệu báo cáo phải đảm bảo đúng thực tế thống nhất với các báo cáo khác của doanh nghiệp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Bưu chính Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giám đốc doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Trung Tá Đã ký TÊN DOANH NGHIỆP BƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHÍNH NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc MẪU SỐ 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 58 2004 QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH NĂM. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo 1. BÁO

TỪ KHÓA LIÊN QUAN