tailieunhanh - Thông tư số 04/2007/TT-BKH

Thông tư số 04/2007/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẰU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM í Độc lập - Tự do _ - Hạnh phúC Số 04 2007 TT-BKH . . - - Hà Nội ngày 30 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DÃN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC Ban hành kèm theo Nghị định số 131 2006 NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 61 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Điều 3 Nghị định số 131 2006 NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131 2006 NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức sau đây gọi tắt là Quy chế như sau Phần 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I. Phạm vi điều chỉnh quy định tại các điểm b c khoản 2 Điều 1 của Quy chế được hướng dẫn như sau 1. Yếu tố không hoàn lại Phương pháp tính yếu tố không hoàn lại được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. 2. Các khoản vốn vay của các nhà tài trợ có các điều kiện ưu đãi về lãi suất thời gian ân hạn và thời gian trả nợ không bảo đảm được Yếu tố không hoàn lại quy định tại các điểm b c khoản 2 Điều 1 của Quy chế sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này nếu a Những khoản vay nằm trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển chính thức giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ chương trình quốc gia hạn mức tín dụng và các khoản tài trợ khác . b Việc sử dụng những khoản vay này tuân thủ các yêu cầu về quy trình thủ tục của nhà tài trợ và của Việt Nam tương tự như đối với các khoản vay ưu đãi quy định tại các điểm b c khoản 2 Điều 1 của Quy chế. Đối với các trường hợp khác nếu khoản vay của nhà tài trợ không đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm a b nói trên Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham vấn ý kiến của Tổ chức OECD-DAC để xem xét việc áp dụng Quy chế đối với khoản vay này. II. Giải thích từ ngữ quy định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN