tailieunhanh - Giáo trình đại số và 600 bài tập có lời giải P2

Giáo trình đại số và 600 bài tập có lời giải P2 giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của liệu dùng làm tham khảo rất hay | Phép đếm 91 Phép đếm Đếm một tập hựp hữu hạn đó là tính bản số của nó. Các phép đếm cổ điển Ta nhắc lại xem ràng nếu E F là những tập hợp hữu hạn thì E F FE t E đồu hữu hạn và E O F E n F E F X F E F F F Y EJ Ta đã thấy xem rằng nếu và F hữu hạn thì số các đơn ánh từ F vào E là AỈÍ - trong đó ft - E P - F p n. ìi-py. Đặc biệt xem số các hoãn vị của một tập hợp hữu hạn n phần tử là nỉ. Ví dụ vẽ đêm 1 Cho E F là hai tập hữu hạn n E p F . a SỐ các quan hệ từ E đến F là Tp vì ánh xạ dạt tương ứng mỗi quan hệ từ E đến F với đồ thị của nó là một song ánh từ tập hợp các quan hộ từ E đến F lên tập hợp các bộ phận của E X F. b Sô các luât hợp thành trong của E là n vì đó là sô các ánh xạ từ E X E vào E. 2 Có bao nhiêu số tự nhiên mà cách viết thập phân gồm đúng 1 chữ sô n 3 trong đó có đúng 2 chữ số 8 Giả sử jV là một sớ có đúng H chữ số vậy chữ số thứ 1 bên trái khác chữ sô 0 và chúa đúng liai chữ số 8. Trường hợp thứ 1 Một trong 2 chữ sô 8 có thể là chữ sô thứ I của N sự kiện này cho i - l khả nang dật chữ sô 8 thứ 2 còn 1-2 chữ sô khác là bất kỳ khác sô 8. Như thô sẽ có dứng n - ỉ 9 2 số thuộc loại thứ 1 này. Chảng hạn Ýói n 6 ta có thể chọn n 841182. Trưừng hợp thứ 2 Không có chữ sô 8 nào ở vị trí thứ 1 của V sự kiện này cho khả nâng dặl 2 chữ số 8 chữ SÖ thít 1 là một chữ số bất kỳ trong 1 2 3 4 5 6 7 9 và 11 - 3 chữ sô khác bất kỳ khác 8. Như vậy có đúng - 3 sô V thuộc loại thứ hai này. Cuối cùng sô cẩn tìm là tỉ - J 9 4 rt - ỉ - 2 9 3 tức là 4 1 1 1 - 1 9 3 2 Chương 3 số nguyên - số hũti tỷ 3 Trong một mặt phảng cho II dường thảng khác nhau ở vị trí lổng quát 11 4 . a Các đường thẳng này cát nhau tại bao nhiêu điểm b Có bao nbiốu đường thảng mới dược xác dịnh bởi CÁC giao diểm trên a Có bao nhiêu cạp dường thang trong thì có bay nhìèn giao diem phải tìm vậy có C 2 tiềm cát nhau. Chảng hạn với II - 4 có 6 giao diem cua lừng cạp dường thảng b Xét diổm A nhận dưực ờ a . Tổn tại dúng 2 dường thang I r r I j di qua A .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.