tailieunhanh - Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN

Quyết định số 35/2005/QĐ-BNN về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 35 2005 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNGBỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 Căn cứ Nghị định số 86 2003 NĐ-CP ngày 18 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định 16 2005 NĐ-CP ngày 07 2 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công bố Thông tư số 50 2001 TT BNN-XDCB ngày 3 5 2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Phạm Hồng Giang Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.