tailieunhanh - Quyết định số 3322/QĐ-UBND

Quyết định số 3322/QĐ-UBND về duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu phú long trên địa bàn quận 12 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Số 3322 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT DỰ ÁN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG KHU VỰC quy hoạch đầu tư xây dựng cầu phú long TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Công văn số 7880 UBND-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự án xây dựng mới cầu Phú Long Xét Tờ trình số 268 KQLGTĐT3-PMU ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 về thẩm định và phê duyệt dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Phú Long của Sở Tài chính tại Công văn số 7204 STC-BVG ngày 16 tháng 7 năm 2007 về thẩm định dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trong công trình đầu tư xây dựng cầu Phú Long trên địa bàn quận 12 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Duyệt dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu Phú Long trên địa bàn quận 12 nội dung như sau 1. Tên dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu Phú Long trên địa bàn quận 12. 2. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Bồi thường hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng cầu Phú Long nối quận 12 thành phố Hồ Chí Minh sang huyện Thuận An tỉnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.