tailieunhanh - Thông tư số 113/2004/TT-BTC

Thông tư số 113/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 113 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113 2004 TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KHOÁ SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM VÀ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 Công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được quy định tại Thông tư số 59 2003 TT-BTC ngày 23 6 2003 của Bộ Tài chính Quyết định số 130 2003 QĐ-BTC ngày 18 8 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước Thông tư số 10 2004 TT-BTC ngày 19 2 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp. Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 như sau I. CÔNG TÁC KHOÁ SỔ KẾ TOÁN CUỐI NĂM 2004 1. Thời hạn cuối cùng chi ngân sách đối với các nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2004 được quy định tại điểm Mục V Thông tư số 59 2003 TT-BTC ngày 23 6 2003 của Bộ Tài chính. Riêng đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách năm 2004 được phép kéo dài thời gian chi đến hết ngày 31 01 2005 để thanh toán cho khối lượng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đã thực hiện đến hết ngày 31 12 2004 được nghiệm thu theo chế độ quy định và quyết toán vào niên độ ngân sách 2004 trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm Mục I Thông tư này. 2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn công trái giáo dục để kiên cố hoá trường lớp học nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình trọng điểm về giao thông thủy lợi còn lại của năm 2004 và vốn đầu tư từ nguồn đặc biệt theo Quyết định số 216 QĐ-TTg ngày 25 3 2002 của Thủ tướng Chính phủ chưa chi hết được chuyển sang năm 2005 để tiếp tục thực hiện theo mục tiêu quy định. 3. Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.