tailieunhanh - Quyết định số 590/QĐ-TTg

Quyết định số 590/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết địnhsố 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 590 QĐ-TTg Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THEO DÕI CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 2004 QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2189 BKH-CLPT ngày 05 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178 2004 QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 để tổ chức theo dõi giúp đỡ hỗ trợ tạo điều kiện và giám sát thực hiện có hiệu quả Đề án phối hợp các hoạt động phát triển giữa các Bộ ngành tỉnh Kiên Giang thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan trong phát triển đảo Phú Quốc. Điều 2. Thành viên của Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định trên gồm 1. Ông Trần Đình Khiển Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổ trưởng 2. Ông Nguyễn Duy Lượng Vụ trưởng Vụ Địa phương Văn phòng Chính phủ Tổ phó 3. Ông Hoàng Ngọc Phong Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thư ký Tổ 4. Ông Tô Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính Thành viên 5. Ông Vương Anh Dũng Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng Thành viên 6. Ông Bạch Văn Mừng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Thương mại Thành viên 7. Ông Trương Tấn Viên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông vận tải Thành viên 8. Ông Lê Quý Quỳnh Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Bộ Ngoại giao Thành viên 9. Ông Ngô Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Thủy sản Thành viên 10. Ông Nguyễn Hữu Đức Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Thành viên 11. Ông Lê Văn Được Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công nghiệp Thành viên 12. Ông Nguyễn Khai Vụ trưởng Vụ Đất đai Bộ Tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.