tailieunhanh - Quyết định 93/2005/QĐ-UB

Quyết định 93/2005/QĐ-UB về điều chỉnh và giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư; giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 93 2005 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO BỔ SUNG VỐN XDCB NĂM 2005 CHO Dự ÁN XÂY DựNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ GPMB UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND - Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước - Căn cứ Nghị định số 60 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Nghị định số 73 2003 NĐ-CP ngày 23 6 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương phê chuan quyết toán ngân sách địa phương - Căn cứ quyết định số 10 2005 QĐ-UB ngày 25 1 2005 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2005 cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở di dân GPMB - Căn cứ quyết định số 2584 QĐ-UB ngày 04 5 2005 của UBND Thành phố về việc trích đồng từ ngân sách Thành phố năm 2004 để uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư - Căn cứ quyết định số 74 2005 QĐ-UB ngày 18 5 2005 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 10 2005 qĐ-Ub ngày 25 01 2005 của UBnD Thành phố Hà Nội - Xét tờ trình liên ngành số 498 TTLN-KH ĐT-TC 10 6 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2005 323 tỷ đồng cho các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ tái định cư GPMB theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này trong đó 1. Uỷ thác 288 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để quản lý và thanh toán vốn theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này. 2. Giao 8 tỷ đồng cho Kho bạc nhà nước Thành phố quản lý và thanh toán vốn theo phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này. 3. Dự phòng các Dự án cấp bách 27 tỷ đồng. Điều 2 Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý và thanh toán vốn cho các Dự án theo đúng các quy định về quản lý đầu tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.