tailieunhanh - Quyết định 89/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC về việc quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 89 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89 2004 QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ PHÍ LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU ĐIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 37 2002 QĐ-TTg ngày 14 3 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ TW ngày 27 11 2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế Sau khi có ý kiến của Bộ Bưu chính Viễn thông tại công văn số 1624 BBCVT-KHTC ngày 19 8 2004 và công văn số 1997 BBCVT-KHTC ngày 11 10 2004 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông. Điều 2. Tổ chức cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông thẩm định đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận chất lượng bưu điện phải nộp phí lệ phí theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Không thu phí lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông đối với 1. Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an Bộ Quốc phòng Bộ Ngoại giao phục vụ trực tiếp an ninh quốc phòng đối ngoại 2. Mạng thông tin liên lạc phục vụ đột xuất khi xảy ra bão lụt và các thiên tai khác 3. Mạng thông tin liên lạc thuộc các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao trừ việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn các thiết bị vật tư bưu chính viễn thông . Điều 4. Tiền thu phí lệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.