tailieunhanh - Quyết định số 2589/QĐ-BCN

Quyết định số 2589/QĐ-BCN về việc đính chính Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2589 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 30 2007 QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đối bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính Quyết định số 30 2007 QĐ-BCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2020 như sau Đã in 1. Tại cột thứ tự Mục 4 Ngành công nghiệp điện tử Phụ lục 1 đánh số thứ tự 10 15 17 19 20 21 23 25 27 31 34 5 7 8 10 13 1 3 4. 2. Tại cột thứ tự Mục 5 Ngành Hoá chất Phụ lục 1 đánh số thứ tự 1 6 7 10 13 17 18 19 20 21 26 27. Đính chính 1. Số thứ tự lại của Mục 4 Ngành công nghiệp điện tử Phụ lục 1 như sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 2. Số thứ tự lại của Mục 5 Ngành Hoá chất Phụ lục 1 như sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 2 - Công báo - Lưu VT KH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang 4- NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ TT Tên dự án Vốn ĐT tr. USD 06-10 11-15 1 Sản xuất mạch in nhiều lớp 17 10 2 Dự án nhà máy sản xuất đóng gói chíp của Intel 300 305 3 Các dự án tăng vốn của Nidec 150 200 4 Sản xuất tấm Silicon 50 50 5 Sản xuất màn tinh thể lỏng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.