tailieunhanh - Nghị quyết Số: 41/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ NINH HÒA VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA CHÍNH PHỦ | CHÍNH PHỦ Số 41 NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ NINH HÒA VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thành lập thị xã Ninh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa như sau 1. Thành lập thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu của huyện Ninh Hòa. Thị xã Ninh Hòa có ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu có 27 đơn vị hành chính trực thuộc. Địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa Đông giáp Biển Đông Tây giáp huyện M Đrắk tỉnh Đắk Lắk Tây Nam giáp huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa Tây Bắc giáp huyện sông Hinh tỉnh Phú Yên Nam giáp huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Bắc giáp huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa. 2. Thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa a Thành lập phường Ninh Hiệp thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 588 ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Ninh Hòa. Phường Ninh Hiệp có 588 ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu. Địa giới hành chính phường Ninh Hiệp Đông Nam giáp phường Ninh Giang Đông Bắc giáp phường Ninh Đa Tây Nam giáp xã Ninh Quang Tây Bắc giáp xã Ninh Bình Bắc giáp xã Ninh Đông. b Thành lập phường Ninh Giang thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ 658 ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Ninh Giang. Phường Ninh Giang có 658 ha diện tích tự nhiên và nhân khấu. Địa giới hành chính phường Ninh Giang Đông Bắc giáp xã Ninh Phú Tây giáp phường Ninh Hiệp Nam giáp phường Ninh Hà và xã Ninh Quang Bắc giáp phường Ninh Đa. c Thành lập phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa trên cơ sở toàn bộ ha diện tích tự nhiên và nhân khấu của xã Ninh Hà. Phường Ninh Hà có ha diện tích tự nhiên và nhân khấu. Địa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.