tailieunhanh - Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 155 2005 QĐ-TTg Hà Nội ngày 23 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT CHỖ Ở CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 76 2004 QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 2600 KHTV ngày 06 tháng 4 năm 2005 về việc trình duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010 dưới đây gọi tắt là ký túc xá sinh viên với những nội dung chính như sau 1. Mục tiêu của đề án phấn đấu đến cuối năm 2010 bảo đảm chỗ ở cho khoảng 60 tổng số sinh viên hệ dài hạn tập trung có nhu cầu ở nội trú của các trường đại học và cao đẳng với diện tích chỗ ở và sinh hoạt bình quân khoảng 3 m2 1 sinh viên. 2. Cơ quan quản lý đề án Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Cơ quan thực hiện đề án các Bộ ngành Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trường đại học và cao đẳng các trường đại học và cao đẳng. 4. Định hướng phát triển a Xây dựng ký túc xá sinh viên đảm bảo có đầy đủ các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên. Quy mô và địa điểm xây dựng ký túc xá sinh viên phù hợp với quy hoạch phát triển của từng trường với quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng phù hợp với quy hoạch xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt. b Chủ đầu tư xây dựng quản lý ký túc xá bao gồm - Nhà trường. - Doanh nghiệp tư nhân. Khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng quản lý ký túc xá sinh viên. c Ngân sách hỗ trợ của nhà nước tập trung chủ yếu cho việc xây dựng ký túc xá sinh viên các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.