tailieunhanh - Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBHN về việc thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 91 2005 QĐ-UBHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Luật Xây dựng Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 2 2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư số 06 2005 TT-BXD ngày 15 4 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 654 TT-SXD ngày 02 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Thành lập Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội sau đây gọi tắt là Ban đơn giá ca máy gồm các thành viên sau đây - Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội - Trưởng Ban. - Ông Nguyễn Quang Thành - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà nội - Phó Ban. - Ông Hoàng Hà - Phó giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà nội - Thành viên Ban đơn giá. - Ông Phạm Trung Sơn - Phó giám đốc Sở Công Nghiệp Hà Nội - Thành viên Ban đơn giá. - Bà Lê Thanh Tú - Trưởng Phòng Quản lý Kinh tế - Sở Xây dựng Hà nội - Thành viên thường trực Ban đơn giá phụ trách tổ công tác. - Bà Phạm Ngọc Bảo - Phó Ban giá - Sở Tài chính Hà nội - Thành viên. - Mời đại diện Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng - Tham gia thành viên Ban Đơn giá. Điều 2 Ban đơn giá ca máy và thiết bị thi công có nhiệm vụ sau - Tổ chức nghiên cứu xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà nội theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố. - Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều 3 Ban đơn giá ca máy được triệu tập khi có sự biến động ảnh hưởng đến đơn giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố và tự giải thể khi bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công được UBND Thành phố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN