tailieunhanh - Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 109 2005 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Chí Minh ngày 20 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 93 2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 209 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2663 2005 KHĐT-TH ngày 18 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 155 2002 QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Bãi bỏ các Công văn số 7173 UB-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2004 Công văn số 564 UB-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2005 và Công văn số 2037 UB-ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2005 về Tổ chuyên gia xét thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA hoặc dự án trong nước có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên sửa đổi mục 2 và mục 3 phần I Chỉ thị số 29 2002 CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu bãi bỏ các quy định khác của Uỷ ban nhân dân thành phố trái với quyết định này. Đối với các dự án đã có Quyết định đầu tư trước ngày ban hành Quyết định này các sở -ngành thành phố Uỷ ban nhân dân các quận - huyện các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện công tác lập thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán và tổng dự toán theo quy định tại Quyết định số 155

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.