tailieunhanh - Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 151 2005 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 10 2004 NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện việc quản lý đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Điều công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sau đây gọi tắt là Tổng công ty là một tổ chức kinh tế đặc biệt của nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các luật khác có liên quan. Tổng công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước các ngân hàng thương mại trong nước nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tổng công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có các công ty thành viên chi nhánh văn phòng đại diện tại một số khu vực trong nước và ngoài nước. Điều công ty có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau 1. Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập. 2. Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành lĩnh vực kinh tế trong nước và nước ngoài dưới các hình thức a Đầu tư vốn vào những ngành lĩnh vực quan trọng mà Nhà nước cần chi phối để thành lập doanh nghiệp mới b Đầu tư góp vốn liên doanh liên kết góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác c Đầu tư mua một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác d Đầu tư trên thị trường vốn thị trường chứng khoán thông qua việc mua bán cổ phiếu trái phiếu và các công cụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.