tailieunhanh - Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT

Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len do Ủy ban dân tộc ban hành | UỶ BAN DÂN TỘC Số 300 QĐ-UBDT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN DÂN TỘC SỐ 300 QĐ-UBDT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG x NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 16 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc. Căn cứ Quyết định số 135 1998 QĐ- TTg ngày 31 7 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa Căn cứ văn bản số 326 TTg-QHQT ngày 31 3 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thỏa thuận với Chính phủ Anh hỗ trợ Ngân sách thực hiện Chương trình 135 thỏa thuận Quan hệ Đối với Đối tác hỗ trợ Chương trình 135 ký ngày 22 4 2005 giữa Chính Phủ Việt Nam thông qua Bộ kế hoạch và Đầu tư với Chính phủ Anh quốc Anh và Bắc Ai len thông qua Bộ Phát triển Quốc tế DFID Căn cứ đề nghị của các địa phương thuộc Chương trình 135 Căn cứ văn bản số 3231 VPCP-VX ngày 13 6 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn viện trợ DFID cho Chương trình 135 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được hỗ trợ đầu tư tằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len cụ thể như sau - Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 cho 280 xã của 35 tỉnh Phụ lục danh sách kèm theo . - Hỗ trợ thực hiện dự án đào tạo cán bộ xã bản làng phum soóc cho tất cả các xã thuộc Chương trình 135 của 35 tỉnh có tên trong danh sách trên. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh được hỗ trợ có trách nhiệm quản lý nguồn vốn theo cơ chế quản lý đầu tư hiện hành của Chương trình 135 và sử dụng đúng mục tiêu đúng đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định. Điều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN