tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 3

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 3', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 1 Economic activity nature n bản chất tự nhiên non- agricultural adj không thuộc nông nghiệp person Friday n nhân viên văn phòng photocopier n máy sao chụp produce v sản xuất provide v cung cấp purchase v mua tậu sắm pursue v mưu cầu seafreight hàng chở bằng đường biển senior accounts clerk n kế toán trưởng service n dịch vụ shorthand n tốc ký substituable adj có thể thay thế sum-total n tổng transform v chuyển đổi biến đổi thay đổi undertake v trải qua utility n độ thoả dụng well-being adj phúc lợi CONSOLIDATION EXERCISES Exercise 1 Read the following passage and do the exercises Competitive market capitalism contains two major decision-making units whose actions are coordinated through market exchange. The first is the business firm which buys resources from households and transforms resource inputs into outputs of products and services that it sells to households. The second is the household which owns and sells resources to firms and purchases outputs from them. The two kinds of market relations as well as the two basic units of economic decesion-making are interdependent. The demand for resource inputs is derived from the demand for final products because firms produce to sell at a profit to consumers. Resource inputs in turn are required to create outputs. Consumers are able and willing to purchase products because they have incomes. Consumers obtain income through the sale or loan of their resource to firms who in turn organize and coordinate factors of production to produce outputs from these outputs. Competitive market captalism is based on some basic assumptions. One assumption is that both firms and households desire to maximize their economic well-being through market 19 Unit 1 Economic activity exchange. Business firms are assumed to pursue profit maximization and households try to maximize utility or satisfaction. Both try to buy at the lowest possible price for a given quality of goods and to sell at the highest possible price. The other major .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.