tailieunhanh - Nghị quyết Số: 40/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THANH THỦY THUỘC HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ CHÍNH PHỦ | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 40 NQ-CP Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THANH THỦY THUỘC HUYỆN THANH THỦY TỈNH PHÚ THỌ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thành lập thị trấn Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ như sau 1. Thành lập thị trấn Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Thủy trên cơ sở toàn bộ 924 23 ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã La Phù. Thị trấn Thanh Thủy có 924 23 ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Thanh Thủy Đông giáp xã Thuần Mỹ huyện Ba Vì thành phố Hà Nội Tây giáp xã Sơn Thủy huyện Thanh Thủy và xã Thạch Khoán huyện Thanh Sơn Nam giáp xã Bảo Yên huyện Thanh Thủy Bắc giáp xã Tân Phương huyện Thanh Thủy. 2. Sau khi thành lập thị trấn Thanh Thủy huyện Thanh Thủy có ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Thanh Thủy và các xã Tu Vũ Yến Mao Phượng Mao Trung Nghĩa Đồng Luận Hoàng Xá Trung Thịnh Sơn Thủy Bảo Yên Đoan Hạ Tân Phương Thạch Đồng Đào Xá Xuân Lộc. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. . TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.