tailieunhanh - Tiếng anh quản trị kinh doanh part 2

Tham khảo tài liệu 'tiếng anh quản trị kinh doanh part 2', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Unit 1 Economic activity - Who is that person that you must respect Người ấy là ai mà anh phải kính trọng - What is this that worries you so Đó là việc gì mà làm anh lo lắng đến thế h. That dùng sau lần mở đầu bằng It is It was - It is the teacher that is imporant not the kind of school he teaches in. chính thầy giáo mới quan trọng chứ không phải trường mà thầy giáo dạy. - Was it you that broke the window Có phải anh đã làm vỡ cửa sổ không Sau khi bạn đã đọc kỹ phần cấu trúc 1 bạn hãy làm các bài tập sau đây Exercise 1 Combine these pairs of sentences as in the example Bạn hãy nối 2 câu thành một câu có sử dụng đại từ quan hệ which theo như ví dụ mẫu. Example The services are useful. The workers provide services. The services which the workers provide are useful. a. The goods are essential. They need the goods. b. The schools and hospitals are essential. They provide schools and hospitals. c. The goods are valuable. He buys the goods. d. The money buys essential commodities. People can earn this money. e. The goods and services are very useful. People produce these goods and services. f. The work is called economic activity. We do this work. g. The work provides them with money. People do this work. h. The economic activities make up the economic system. People undertake these economic activities. Exercise 2 Viết lại câu sử dụng các đại từ quan hệ who which that 9 Unit 1 Economic activity a. I saw the man. He closed the door. b. The girl is happy. She won the race. c. The student is from China. He sits next to me. d. The students are from China. They sit in the front row. e. We are studying sentences. They contain adjective clauses. f. I am using a sentence. It contains an adjective clause. g. Algebra problems contain letters. They stand for unknowm numbers. h. The taxi driver was friendly. He took me to the airport. Exercise 3 Viết lại các câu sau sử dụng đại từ quan hệ whose a. I apologized to the woman. I spilled her coffee. b. The man called the police. His .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.