tailieunhanh - Quyết định Số: 1750/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Số 1750 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phan Rang-Tháp Chàm ngày 25 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005 Căn cứ Nghị định số 34 2008 NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Căn cứ Thông tư số 08 2008 TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 2008 NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1011 TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2010 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 932 BC-STP ngày 24 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Ninh Thuận trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh gồm 3 Chương 9 Điều. Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 mười ngày kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tư pháp Công Thương Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Công an tỉnh Trưởng Ban quản lý các khu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN