tailieunhanh - Quyết định Số: 2820/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2820 QĐ-BNN-TCCB Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 75 2009 nĐ-CP ngày 10 9 2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị đính số 01 2008 NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Thông tư số 07 2010 TT-BNV ngày 26 7 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21 2010 NĐ-CP ngày 08 3 2010 của Chính phủ Về Quản lý biên chế công chức Căn cứ Quyết định số 532 QĐ-BNV ngày 24 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 1664 biên chế Căn cứ Quyết định số 1158 QĐ-BNV ngày 08 10 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 49 biên chế Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ cụ thể như sau Tổng biên chế công chức hành chính nhà nước giao cho các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ năm 2010 là 1713 biên chế theo quy định tại Biểu tổng hợp biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đính kèm Quyết định này. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ có trách nhiệm 1. Giao chỉ biên chế công chức hành chính nhà nước cho các tổ chức trực thuộc xong trước ngày 30 10 2010. 2. Việc tuyển dụng sử dụng quản lý công chức hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của Luật cán bộ công chức các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp quản lý cán

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN