tailieunhanh - Quyết định Số: 2821/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔnG thôn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2821 QĐ-BNN-TCCB Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 75 2009 NĐ-CP ngày 10 9 2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01 2008 NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Thông tư số 07 2010 TT-BNVngày 26 7 2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21 2010 NĐ-CP ngày 08 3 2010 của Chính phủ Về Quản lý biên chế công chức Căn cứ Quyết định số 532 QĐ-BNV ngày 24 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 1158 QĐ-BNV ngày 08 10 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao bổ sung 05 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Tổng cục Lâm nghiệp như sau - 02 biên chế công chức dự bị giao năm 2009 được chuyển sang biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010. - 03 biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 cho Cục Kiểm lâm. Sau khi bổ sung 05 biên chế công chức hành chính tổng biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp là 131 biên chế. Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm 1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước cho các tổ chức trực thuộc xong trước ngày 30 10 2010. 2. Việc tuyển dụng sử dụng quản lý công chức hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của Luật cán bộ công chức các văn bản pháp luật có

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.