tailieunhanh - Bài tập biến đổi dãy số cấp 2

Bài tập biến đổi dãy số cấp 2 sẽ giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. | 1. Cho các số thực . thoả mãn . và . Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc . v 4 2V ỉ - ự3 J ------------ -------------- 2. Cho - . Tính giá trị của biểu thức 3. Cho biểu thức a Rút gọn . b Tìm để í . 4. a Thu gọn biểu thức b Cho . là các số dương thoả mãn . Tính giá trị của biểu thức . V 2 B ---- - -----------. . . T----. Ị r T 2 Ị Ị T 1 r T 2 2 5. Cho biểu thức với và . a Rút gọn b Tìm để và I 6. Rút gọn biểu thức 7. Cho biểu thức a Rút gọn ý í í b 1 b Tìm để . 1 v- 4 T 1 1 ------- ---------- 4 r 8. Cho biểu thức . a Rút gọn 9 P --b Tìm để . 9. Cho biểu thức a Rút gọn 4 2 b Tìm để X . .í 2 2 r . í 1 J -----------------7 --------1 7 ---- 10. Cho biểu thức X X X a Rút gọn b Tìm giá trị nhỏ nhất của 2y .r c Tìm để là số nguyên. y .r 1 2 ý .r 4- 1 11. Cho biểu thức X- X- a Rút gọn 9 .s Q - b Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức . 12. Cho biểu thức a Rút gọn 1 5 b Tìm để 13. Tìm các số thực để biểu thức - - . đạt giá trị lớn nhất. 2 r 2 rv .r 1 j y j H- 1 14. Cho biểu thức X _ X _ X _ a Rút gọn b So sánh với 8 c Với mọi làm có nghĩa chứng minh rằng chỉ nhận đúng một giá trị nguyên. 15. Cho biểu thức a Rút gọn b Tìm để 1 c Tìm để đạt giá trị nhỏ nhất. 16. Cho biểu thức a Rút gọn 1 1 - H Ịj b Cho tìm giá trị lớn nhất của . 3ộr v r 3 ỵ r -I- 3 y .j 2 17. Cho biểu thức V- - - V _ a Rút gọn . 15 b Tìm để I . 3đ H 3 X ư 2 1 ỉ ---ñ ------ĩ F ---ñ 18. Cho biểu thức - a Rút gọn b Tìm để c Tìm các giá trị . C .để . n í . í fl- 2 19. Cho biểu thức - . - . a Rút gọn b Tìm giá trị bé nhất của

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.