tailieunhanh - Quyết định Số: 2823/QĐ-BNN-TCCB

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 2823/qđ-bnn-tccb', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔnG thôn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2823 QĐ-BNN-TCCB Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2010 CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 75 2009 NĐ-CP ngày 10 9 2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01 2008 NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 1155 QĐ-BNVngày 07 10 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao bổ sung 60 biên chế sự nghiệp năm 2010 hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Tổng cục Thủy lợi cụ thể như sau 1. Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi 25 biên chế. 2. Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 20 biên chế. 3. Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực Miền Nam trực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão 15 biên chế. Sau khi bổ sung 60 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010 tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010 của Tổng cục Thủy lợi là 151 biên chế 91 biên chế 60 biên chế . Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi có trách nhiệm 1. Giao chỉ tiêu biên sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc xong trước ngày 30 10 2010. 2. Việc tuyển dụng sử dụng quản lý cán bộ viên chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức Pháp Lệnh cán bộ công chức các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp của Bộ. 3. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo số liệu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau a Báo cáo kế hoạch biên chế công chức viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm theo quy định tại

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.