tailieunhanh - Quyết định Số: 42/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 42 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ Công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các CQNN Căn cứ Chỉ thị 58 CT TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Căn cứ Quyết định số 136 2001 QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 192 TTr-STTTT ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 11 2010 và thay thế Quyết định số 37 2007 QĐ-UBND ngày 05 01 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Giám đốc Sở Nội vụ Chủ tịch UBND các huyện thị xã Hương Thủy và thành phố Huế Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.