tailieunhanh - BÀI GIẢNG TÓM TẮT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lập trình hướng đối tượng (OOP) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng. Đặc biệt trong các ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 (như java hay c#) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thạc sĩ TRẦN THỐNG BÀI GIẢNG TÓM TẮT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin Lưu hành nội bộ Mục lục Mục Mở Chương 1 Kiến trúc . 1. 1 Quan hệ giữa C 1. 2 CLR Common Language Runtime .4 1. 3 Giới thiệu IL Intermediate Language .5 1. 4 Thư viện Assembly .5 1. 5 Các lớp trong . 1. 6 Tạo ứng dụng .NET sử dụng C .6 1. 7 Vai trò của .NET trong kiến trúc .NET Chương 2 Căn bản C .7 2. 1 Viết chương trình C đầu 2. 2 2. 3 Kiểu dữ liệu cơ 2. 4 Điều khiển 2. 5 Kiểu liệt 2. 6 2. 7 Không gian tên Namespace .22 2. 8 Phương thức Main .23 2. 9 Biên dịch nhiều tập tin C .23 2. 10 Xuất nhập qua 2. 11 Sử dụng chú 2. 12 Chỉ dẫn tiền xử lý trong C .25 Chương 3 Đối tượng và 3. 1 Lớp và cấu 3. 2 Thành viên của 3. 3 Cấu trúc Struct .46 3. 4 Lớp Chương 4 Sự kế 4. 1 Các kiểu kế 4. 3 Từ khóa bổ 1 4. 4 Đa hình polymorphism .60 Chương 5 Toán tử và chuyển 5. 1 Toán 5. 3 Quá tải toán 5. 4 Chuyển kiểu do người dùng định Chương 6 Sự ủy nhiệm sự kiện và quản lý 6. 1 Sự ủy nhiệm delegate .81 6. 2 Sự kiện Event .82 6. 3 Quản lý lỗi và biệt Chapter 7 Quản lý bộ nhớ và con 7. 1 Quản lý bộ 7. 2 Giải phóng tài 7. 3 Mã không an Chương 8 Chuỗi biểu thức quy tắc và tập 8. 1 8. 2 Biểu thức quy 8. 3 Nhóm các đối Chương 9 9. 1 Thuộc tính attribute tùy 9. 2 Hướng dẫn phần thực Tài liệu tham

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.