tailieunhanh - Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND về việc giao điều chỉnh kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | UY BAN NHÂNpÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 87 2007 QĐ-UBND Hà Nội ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VAY VỐN NĂM 2007 ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Nghị quyết số 15 2006 NQ-HĐND ngày 09 12 2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007 Căn cứ Quyết định số 45 2007 QĐ-UBND ngày 20 04 2007 của UBND Thành phố về việc giao kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ở tái định cư phục vụ di dân GPBM trên địa bàn thành phố Hà Nội Căn cứ Quyết định số 53 2007 QĐ-UBND ngày 18 05 2007 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn quay vòng cho vay đầu tư các dự án nhà tái định cư phục vụ di dân GPMB và các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội Căn cứ công văn số 136 HĐND-KTNS ngày 26 07 2007 của Thường trực HĐND Thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn đầu tư năm 2007 cho các dự án xây dựng nhà ở phục vụ GPMB tái định cư và nhà ở xã hội Theo đề nghị của Liên ngành sở Kế hoạch Đầu tư và sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số 556 TTrLN-KH ĐT-TC ngày 16 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch vay vốn năm 2007 cho các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội chi tiết theo phụ lục ban hành kèm Quyết định này trong đó triệu đồng bố trí cho các Dự án được trích từ triệu đồng từ hạng mục các dự án quyết toán thanh toán nợ dự phòng đã giao tại quyết định số 45 2007 QĐ-UBND ngày 20 04 2007 của UBND Thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.