tailieunhanh - Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 150 2005 QĐ-TTg Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 150 2005 QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUYÊN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP THỦY SẢN CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Thủy sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 với những nội dung chủ yếu sau I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH 1. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác tạo nhiều việc làm và tăng nhanh thu nhập cho nông dân ngư dân diêm dân và người làm nghề rừng. 2. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phải trên cơ sở nhu cầu của thị trường phát huy lợi thế và điều kiện tự nhiên của từng vùng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đạt năng suất cao chất lượng sản phẩm tốt tăng khả năng cạnh tranh nông lâm thủy sản hàng hóa Việt Nam. 3. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phải gắn kết chặt chẽ với công nghiệp bảo quản chế biến và thị trường tiêu thụ hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 4. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu nông lâm nghiệp và thủy sản phải gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn điều chỉnh dân cư đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao. 5. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phải đồng bộ với cơ chế chính sách huy động được mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước để đảm bảo sản xuất có hiệu quả bền vững và an toàn môi trường sinh thái. II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 1. Mục tiêu chung Xây dựng một nền nông nghiệp bao gồm cả lâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.