tailieunhanh - Thông tư 111/2004/TT-BTC

Thông tư số 111/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 111 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 111 2004 TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005 Căn cứ Nghị quyết số 33 2004 QH11 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 11 2004 Căn cứ Nghị quyết số 34 2004 QH11 về phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2005 Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 11 2004 Căn cứ Quyết định số 194 2004 QĐ-TTg ngày 17 11 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 như sau I. VỀ PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005 1- Về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương - Năm 2005 là năm thứ hai trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2004 - 2006 thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo mức Thủ tướng Chính phủ đã giao cho từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại Quyết định số 242 2003 QĐ-TTg ngày 17 11 2003. - Thực hiện cơ chế phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 6 6 2003 của Chính phủ và Thông tư số 59 2003 TT-BTC ngày 23 6 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. - Việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới thực hiện ổn định theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã quyết định đối với năm ngân sách trong thời kỳ ổn định. - Thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    291    2    04-03-2024
12    258    0    04-03-2024
108    246    0    04-03-2024
5    267    3    04-03-2024
5    285    2    04-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.