tailieunhanh - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- BAN THƯỜNG Trực uỷ ban trung ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM- bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 04 2006 TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 80 2005 QĐ-TTg NGÀY J8 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG Căn cứ Luật Đầu tư Luật Ngân sách nhà nước Luật Bảo vệ môi trường Luật Đất đai Luật Xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ các nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về iệc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Nghị định số 79 2003 NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở Nghị định số 99 2005 NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Căn cứ Quyết định số 80 2005 QĐ-TTg ngày 18 4 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và kinh phí hỗ trợ hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng như sau Phần 1 PHẠM VI ĐÓI TƯỢNG CHỦ THỂ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN giám sát đầu Tư Cộng đồng 1. Phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng gồm Các dự án đầu tư trên địa bàn xã phường thị trấn trừ các dự án thuộc diện bí mật quốc gia . Sau đây viết tắt là các dự án đầu tư trên địa bàn xã. 2. Đối tượng giám sát đầu tư của cộng đồng a Người quyết định đầu tư dự án b Chủ đầu tư gồm cả Ban Quản lý dự án c Các nhà thầu gồm Các nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp cung cấp thiết bị vật tư nguyên nhiên vật liệu . cho dự án. 3. Chủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN