tailieunhanh - Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN

Quyết định số 32/2007/QĐ-BCN về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp điện huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 32 2007 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC ĐẾN NĂM 2010 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 105 2005 NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực. Quyết định số 42 2005 QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung trình tự thủ tục lập và tham định quy hoạch phát triển điện lực Căn cứ Thông báo số 3174 VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2007 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tham định phê duyệt chiến lược quy hoạch và uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt các chiến lược quy hoạch Xét Tờ trình số 1930 CV-TVĐ3-LĐ ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Công ty tư vấn xây dựng điện 3 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án Quy hoạch hệ thống cấp điện huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dung chính sau đây 1. Mục tiêu Đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu tiêu dùng điện của các thành phần kinh tế và tiêu dùng dân cư trên phạm vi huyện đảo Phú Quốc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện áp chú trọng tới khu vực trung tâm đảo và các khu du lịch - dịch vụ lớn. 2. Phụ tải điện Nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xây dựng huyện đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch và giao thương lớn của cả nước nhu cầu phụ tải điện của huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010 và năm 2020 như sau Năm 2010 Công suất cực đại Pmax 18 MW điện thương phẩm 85 triệu kWh tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 33 trong đó điện phục vụ công nghiệp - xây dựng tăng 66 3 dịch vụ tăng 43 2 quản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.