tailieunhanh - Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành | UBND - ỦY BAN MTTQ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 56 KHLT-UBND-MTTQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 07 năm 2007 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Quyết định số 80 2005 QĐ-TTg ngày 18 4 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng Thông tư liên tịch số 04 2006 TTLT-KH ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04 12 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố như sau I. MỤC ĐÍCH - Triển khai tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 80 2005 QĐ-TTg ngày 18 4 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04 20Õ6 TTLT-KH ĐT-UBMTTQVN-TC ngay 04 12 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính để đưa công tác giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động thường xuyên hàng năm rộng rãi trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm theo dõi đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư chủ đầu tư ban quản lý dự án các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư phát hiện kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn xử lý các việc làm sai quy định gây lãng phí thất thoát vốn và tài sản nhà nước xâm hại lợi ích của cộng đồng. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Tổ chức tập huấn phổ biến Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng Việc tổ chức tập huấn phổ biến Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện ở hai cấp Cấp Thành phố và cấp quận huyện. a Tập huấn cấp Thành phố - Đối tượng tham dự tập huấn gồm lãnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.