tailieunhanh - Quyết định 211/2006/QĐ-UBND

Quyết định 211/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để hủy bỏ Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UB ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Hà Nội | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 211 2006 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUY CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN CAO CẤP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 78 2006 QĐ-UBND NGÀY 25 5 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 11 2005 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 11 2005 Căn cứ Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 9 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2006 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 940 TTr-KH ĐT ngày 16 11 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hủy bỏ Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 78 2006 QĐ-UB ngày 25 5 2006 của UBND Thành phố Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Giám đốc các Sở Ban Ngành Chủ tịch UBND các Quận - Huyện các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - CT UBNDTP để b c - Các PCT UBND TP - TT TU TT HĐND - Lưu VPUBND V2 CN TH. tm. ủy ban nhân dân kt. chủ tịch PHÓ CHỦ TỊCH Phí Thái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN