tailieunhanh - Ôn thi Toán đại số tổ hợp_Chương 4

Tham khảo tài liệu 'ôn thi toán đại số tổ hợp_chương 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | iuoiire -----onlLnjs _. ĐẠI SO TO HỢP Chương IV TO HỢP Co n vật khác nhau chon ra k vật khác nhau 0 k n không để ý đến thứ tự chọn. Môi cách chon nhứ vậý gôi lá môt tô hợp chập k cua n phán tử. Ta tháý môi tô hợp chạp k cua n phán tử táô ra đựợc Pk k chỉnh hợp chạp k cua n phán tử. Dô đô nếu kí hiểu Cn lá sô tô hợp cháp k cua n phán tử ta cô ck Ak n n k k n - k Tính chất cn Cn-k ck ck-1 ck n n-1 n-1 cn cn . cn 2n Ví dụ 1. Cô 5 hôc sinh cán chôn ra 2 hôc sinh để đi trực lợp hôi cô máy cách chôn Giai Đáy lá tổ hợp cháp 2 cua 5 phán tứ. Váy cô C2 10 cách chôn. 5 2 3 2 Giá sử 5 hôc sinh lá á b c d ể thì 10 cách chôn lá á b á c á d á ể b c b d b ể c d c ể d ể . Ví dụ 2. Môt nông dán cô 6 côn bô 4 côn hểô. Môt nông dán khác đểh hôi mua 4 côn bô vá 2 côn hểô. Hôi cô may cách chôn mua Giai Chôn mua 4 côn bô trông 6 côn bô lá tô hợp cháp 4 cua 6 phán tứ cô c6 cách chôn. Chôn mua 2 côn hểô trông 4 côn hểô lá tô hợp cháp 2 cua 4 phán tứ cô C2 cách chôn. Váy thểô qui tác nhan sô cách chôn mua bô vá hểô lá c4 X c2 - 6 X 4 - 6 - 6 X 4 - 4 2 X 2 2 - 2 3 - 8 - 6 X 5 X 3 - 90 cách chọn. Ví dụ 3. Trọng mọt kì thi mọi sinh viên phái trá lời 3 trọng 5 cáu họi. a cọ mấy cách chọn. b cọ mấy cách chọn nếu trọng 5 cáu họi cọ 1 cáu họi bát buộc. Giai a Chọn 3 trọng 5 cáu họi lá tô hờp cháp 3 củá 5 phán tử. Váy cọ C3 - - 44 - 10 cách chọn. 5 3 2 2 b Chọn 2 trọng 4 cáu họi cọn lái lá tô hờp cháp 2 cuá 4 phán tử Váy cọ c2 - 4 -4- - - 43 - 6 cách chọn. 2 2 2 Chu y cọ thê xem mọt tô hờp cháp k cuá n phán tử lá mọt táp cọn gọm k phán tử cuá táp n phần tử đá chọ. cần phán biết trọng mọi bái toán chọn k vát tử n vát cọ háy khọng hám y thử tự . Nếu cọ thứ tử đọ lá chỉnh hờp nêu khọng cọ thử tử đọ lá t hờp. Bai 60. Giái phửờng trình _Ị_ cx v 4 1 - ẽĩ -v5 cx v 6 Giải Điêu kiên x e vá x 4. x 4 - x x 5 - x x 6 - x 4 5 6 o 4 - x - 5- x 4 - x 6 - x 5 - x 4 - x x 0 4 5 X 4 6 X 5 X 4 o 1 - Y - 6 -xX5 -x dọ 4 - x 0 30 - 6 5 - x - 30 - 11x x2 x2 17x 30 - 0 x1 2 x2 15 lọái sọ điêu kiên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.