tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 7: Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 7: Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các quan hệ căn bản của truyền động điện, sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều, sơ đồ điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ xoay chiều dùng biến tần, điều khiển động cơ một chiều không cổ góp. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 7 Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 38 ch7-8 ÑK ÑCô ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi Chöông VII ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU VAØ XOAY CHIEÀU CAÙC QUAN HEÄ CAÊN BAÛN CUÛA TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN DUØNG BAÙN DAÃN 1. Caùc khaùi nieäm caên baûn ω M 1. Caùc quan heä caên baûn cuûa truyeàn ñoäng ñieän - Truyeàn ñoäng ñieän M c ωo 2. Sô ñoà ñieàu khieån ñoäng cô moät chieàu - heä thoáng HT bieán ñoåi ñieän naêng A 0 thaønh cô naêng 3. Sô ñoà ñieàu khieån ñoäng cô böôùc - cung caáp söùc keùo truyeàn ñoäng 4. Ñieàu khieån ñoäng cô xoay chieàu duøng bieán taàn baèng ñieän electric drive . B II I 5. Ñieàu khieån ñoäng cô moät chieàu khoâng coå goùp - noái truïc baèng ñieän daãn ñoäng M 0 theo sô ñoà sau Ñoïc theâm 6 tieát baøi taäp 2 1 IV Cô nguoàn - gt Maùy phaùt ñieän - gt Ñieän - gt III - gt daây daãn - gt Ñcô ñieän - gt Cô taûi s - Ñaëc tính cô quan heä Momen M vaø toác ñoä ω M ω - Maët phaúng ñaëc tính cô laø maët phaúng pha M ω chia laøm 4 phaàn tö I . IV. - Ñieåm laøm vieäc moät ñieåm M ω treân ñaëc tính cô cho bieát quan heä giöõa hai thoâng soá naøy ôû moät thôøi ñieåm. 3 38 ch7-8 ÑK ÑCô ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 38 ch7-8 ÑK ÑCô ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi - Phöông trình caên baûn TÑÑ vaø chuyeån ñoäng Heä thoáng chæ coù khoái quaùn - Ñaëc tính cô moät soá phuï taûi thoâng duïng tính vaø khoâng ñaøn hoài phöông trình 2 Newton cho chuyeån ñoäng quay Coù theå bieåu dieån ñaëc tính caùc taûi thoâng duïng döôùi daïng MC dw M ñ M MC J ω k laø haèng soá w laø toác ñoä quay n laø dt M M c ωo thoâng soá phuï thuoäc vaøo loaïi taûi Mñ momen ñoäng A 0 n 0 Moment taûi laø haèng soá J momen quaùn tính n 1 Taûi daïng maùy phaùt ñieän dω dt gia toác chuyeån ñoäng. B II I n 1 maùy bôm ly taâm caùc loaïi M quaït thoâng gioù. 0 M gt MC ñcô taêng toác 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN