tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi và bộ nguồn bán dẫn, thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu, bộ nguồn xung, sơ đồ điều khiển vòng kín bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 6 Bộ nguồn bán dẫn một chiều Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 23 ch6 BN DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi CHÖÔNG 6 BOÄ NGUOÀN BAÙN DAÃN MOÄT CHIEÀU BBÑ VAØ BOÄ NGUOÀN BAÙN DAÃN BBÑ vaø Boä nguoàn baùn daãn Boä nguoàn baùn daãn BBÑ nhöng ñöùng treân quan ñieåm söû duïng Thieát keá boä nguoàn chænh löu Loïc Loïc SÔ ÑOÀ KHOÁI Löôùi ñaàu vaøo Boä Bieán ñoåi ñaàu ra Taûi Boä nguoàn xung - Maïch coâng suaát boä loïc ñaàu Sô ñoà boä nguoàn xung duøng nghòch löu vaøo boä bieán ñoåi maïch ñieän töû Sô ñoà boä nguoàn xung flyback coâng suaát vaø boä loïc ngoû ra. Maïch Phaùt xung - Khoái ño löôøng Baûo veä Ñieàu khieån boä nguoàn xung. - Maïch phaùt xung ñieàu khieån Ñieàu khieån Sô ñoà ñieàu khieån voøng kín BBÑ voøng kín vaø baûo veä. voøng kín Phaûn hoài Ñoïc theâm 6 tieát baøi taäp 2 BAØI TOAÙN THIEÁT KEÁ Ñaët - Hai phöông aùn taûi toång quaùt khoái coù daáu laø coù theå khoâng caàn hay taûi cuï theå ví duï ñoäng cô . - Ñieàu khieån ngoû ra haïn cheá doøng aùp. - Haïn cheá nhieãu ngoû vaøo ngoû ra voâ tuyeán. - Baøi toaùn khôûi ñoäng döøng soft start . 3 23 ch6 BN DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 23 ch6 BN DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi Coøn goïi laø boä nguoàn xung hay caáp ñieän ñoùng ngaét switching power supply BOÄ NGUOÀN MOÄT CHIEÀU BAÙN DAÃN So saùnh hai loaïi Laø boä nguoàn cung caáp ñieän moät chieàu Nhoùm Öu Nhöôïc Coù caáu truùc gioáng nhau cho caùc loaïi taûi Ñieàu khieån pha coâng suaát lôùn MW taàn soá ñoùng ngaét beù taàn 2. Phaân loaïi boä nguoàn moät chieàu soá löôùi gt maïch loïc ngoû ra coù trò soá lôùn - Theo boä bieán ñoåi BBÑ aùp moät Taàn soá laøm vieäc cao neân coâng suaát ñeán 100kw neáu Boä nguoàn moät chieàu duøng BBÑ ñieàu khieån pha chieàu aûnh höôûng haøi baäc cao nhoû duøng transistor 1. Bieán aùp -- gt Chænh löu ñieàu khieån pha - Phaân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN