tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 5: Nghịch lưu độc lập và biến tần

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 5: Nghịch lưu độc lập và biến tần. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại nghịch lưu, khảo sát nghịch lưu nguồn áp, phương pháp điều khiển điện áp ngỏ ra, sóng hài và nghịch lưu hình Sin, . | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 5 Nghịch lưu độc lập và biến tần Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 42 ch5 NL amp BT ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi PHAÂN LOAÏI NGHÒCH LÖU CHÖÔNG V NGHÒCH LÖU ÑOÄC LAÄP VAØ BIEÁN TAÀN - Nghòch löu song song vaø noái tieáp 1. Phaân loaïi nghòch löu - Nghòch löu nguoàn doøng vaø nguoàn aùp 2. Khaûo saùt nghòch löu nguoàn aùp 1. Nghòch löu song song vaø noái tieáp 3. Phöông phaùp ñieàu khieån ñieän aùp ngoû ra Phaân loaïi theo vò trí cuûa C taét SCR nghòch löu chuyeån maïch taûi 4. Soùng haøi vaø nghich löu hình sin a. Nghòch löu song song C song song taûi 5. Bieán taàn nguoàn aùp 6. ÖÙng duïng T Nghòch löu Boä bieán ñoåi DC Æ AC L SCR3 SCR1 L C Nghòch löu ñoäc laäp BBÑ DC Æ AC vôùi U f do noù quyeát ñònh V R C nghịch lưu oâ-toâ-noâm _ SCR2 SCR4 V _ SCR1 SCR2 phaân bieät vôùi nghòch löu phuï thuoäc moät cheá ñoä laøm vieäc cuûa chænh löu SCR - Khi SCR 1 vaø 4 daãn ñieän tuï ñieän C ñöôïc naïp laøm taét chuùng khi ta kích Coù raát nhieàu sô ñoà nghòch löu khaùc nhau cho caùc öùng duïng coâng SCR2 vaø 3 nghieäp 3 42 ch5 NL amp BT ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 42 ch5 NL amp BT ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi b. Nghòch löu noái tieáp C noái tieáp taûi 2. Nghòch löu nguoàn doøng vaø nguoàn aùp a. Nghòch löu nguoàn doøng coù L baèng voâ cuøng ôû ngoû vaøo L io i iN N N R i L1 L2 C S1 S3 i wt i u L O 2π o Taûi RL C C π U i o L C SCR1 u - iN C _ S2 S4 Maïch töông ñöông V SCR2 C laø tuï chuyeån Hình Sô ñoà nguyeân lyù maïch _ Vo maïch R töông ñöôïng vaø daïng doøng ngoû ra boä bieán ñoåi - Kích SCR 1 taïo ra xung doøng döông SCR 1 seõ töï taét khi doøng qua gt toång trôû trong cuûa nguoàn coù giaù trò lôùn maïch laøm vieäc vôùi nguoàn maïch veà khoâng doøng. - Kích SCR 2 taïo ra xung doøng aâm. gt Doøng nguoàn iN phaúng ñöôïc ñoùng ngaét thaønh doøng xoay chieàu Thöôøng ñöôïc duøng laøm boä nguoàn trung hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.