tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi áp một chiều dạng forward tải RLE, khảo sát biển đổi áp một chiều dạng Flyback, sơ đồ điều khiển bộ biến đổi áp một chiều, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 4 Bộ biến đổi áp một chiều Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 32 ch4 DK ap DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi Boä bieán ñoåi BBÑ aùp moät chieàu Chöông 4 Boä bieán ñoåi BBÑ aùp moät chieàu BBÑ aùp moät chieàu daïng forward taûi RLE Coøn ñöôïc goïi laø boä baêm ñieän aùp hacheur hay chopper . Khaûo saùt sô ñoà laøm vieäc 1 phaàn tö maët phaúng taûi Daïng aùp ra bao goàm T chu kyø - thôøi gian coù aùp ton - khoaûng nghæ T ton. Khaûo saùt sô ñoà laøm vieäc 2 vaø 4 phaàn tö maët phaúng taûi U Vaøo Ra Maïch phaùt xung vaø laùi BBÑ t on BBÑ AÙp Moät chieàu Maïch loïc ngoû ra t t Khaûo saùt BBÑ aùp moät chieàu daïng Flyback t T Nguyeân lyù hoaït ñoäng BBÑA1C Sô ñoà ñieàu khieån BBÑ aùp moät chieàu Caùc nguyeân lyù ñieàu khieån PWM - Ñieàu cheá ñoä roäng xung PWM Pulse Width Modulation IC laùi caàu T khoâng ñoåi thôøi gian ñoùng ñieän ton thay ñoåi PWM loaïi doøng ñieän α ton T goïi laø ñoä roäng xung töông ñoái. Maïch caûi thieän HSCS cuûa boä chænh löu diod - Ñieàu cheá taàn soá khi ton khoâng ñoåi chu kyø T thay ñoåi. ÖÙng duïng - Ñieàu khieån hoån hôïp khi caû T vaø ton ñeàu thay ñoåi. Ñoïc theâm 6 tieát baøi taäp 2 3 32 ch4 DK ap DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 32 ch4 DK ap DC ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi BBÑ AÙP MOÄT CHIEÀU DAÏNG FORWARD TAÛI RLE 2. Khaûo saùt boä bieán ñoåi laøm vieäc moät 1. Khaùi nieäm veà maët phaúng taûi U phaàn tö maët phaúng taûi S io laø taäp hôïp caùc ñieåm laøm vieäc cuûa BBÑ phaàn tö phaàn tö thöù II thöù I R hai truïc toïa ñoä laø Io Uo Uo gt 0 Io 0 I D U L goàm 4 phaàn tö nhö ôû hình . phaàn tö phaàn tö _ thöù III thöù 4 E Uo Io 0 Uo ton S1 ngaét. Doøng taûi kheùp maïch qua diod phoùng ñieän D2 suy ra b c ton U t U E Trung bình aùp ra U o α .U vôùi α on Tbình doøng ra Io o . Hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN