tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 3: Bộ biến đổi điều khiển pha

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 3: Bộ biến đổi điều khiển pha. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý điều khiển pha, điều khiển pha áp xoay chiều, chỉnh lưu Diot, chỉnh lưu điều khiển pha, mạch phát xung điều khiển pha. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 3 Bộ biến đổi điều khiển pha Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 37 ch3 DK pha ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi NGUYEÂN LYÙ ÑIEÀU KHIEÅN PHA Chöông 3 BOÄ BIEÁN ÑOÅI BBÑ ÑIEÀU KHIEÅN PHA 1. Thyristor - ngaét ñieän laøm vieäc vôùi nguoàn xoay chieàu 1. Nguyeân lyù ñieàu khieån pha Thí nghieäm Laäp maïch ñieän nhö hình 2. Ñieàu khieån pha aùp xoay chieàu iG 0 TRIAC seõ daãn ñieän ON doøng qua taûi cuøng daïng vôùi aùp. 3. Chænh löu diod khoâng ñieàu khieån iG 0 TRIAC seõ taét OFF khi doøng aùp qua zero. 4. Chænh löu ñieàu khieån pha gt TRIAC vaø SCR laø phaàn töû coù theå ñoùng ngaét ôû ñieän AC. 5. Maïch phaùt xung ñieàu khieån pha Ñieàu khieån ON -OFF T1 T2 io T v R G v Ñieà u khieå n Hình Daïng aùp ra ñieàu khieån ON OFF Hình TRIAC laøm vieäc vôùi nguoàn AC a coù ñoùng ngaét luùc aùp qua zero b taûi R 3 37 ch3 DK pha ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 37 ch3 DK pha ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi Nhaän xeùt 2. Khaûo saùt sô ñoà ñieàu khieån pha 1 SCR - Thyristor coù theå ñoùng ngaét maïch ñieän xoay chieàu a. Khaûo saùt vôùi taûi R aùp nguoàn hình sin u U 2 sin wt - Khaùi nieäm chuyeån maïch löôùi line commutation . T1 i o uo - ÑIEÀU KHIEÅN ON-OFF Ñieàu u io u coøn goïi laø ñieàu khieån toaøn chu kyø khieån o R 2 u 0 wt integral cycle control . α γ π α a - Ñeå ñieàu khieån khieån aùp ra i wt Trò trung bình aùp ra G1 ta duøng ÑIEÀU KHIEÅN PHA 1 2π Hình AÙp ra ñieàu khieån pha taûi trôû UO 2π 0 uO .dwt 2π wt π ÑN ñieàu khieån pha 1 π U 2 u - Thyristor laøm vieäc 1 phaàn chu kyø baùn kyø cuûa nguoàn AC UO 2π α 2π cos α 1 U2 T1 b - ÑK aùp ra baèng caùch thay ñoåi goùc ñieàu khieån α goùc thoâng chaäm Nguyeân lyù xeáp choàng IO UO R Trò soá hieäu duïng aùp ngoû ra 2π π π U oR uo2 .dwt α u .dwt U π α sin 1 1 2 1 2 2π 0 2π π U oR U 1 2π α 1 cos 2wt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN