tailieunhanh - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 2: Linh kiện điện tử công suất

Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Diot công suất, linh kiện học transistor, linh kiện họ thyristor. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng Mạch điện tử công suất điều khiển và ứng dụng - Chương 2 Linh kiện điện tử công suất Slides ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 2 19 ch2 LK DTCS ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi DIOD COÂNG SUAÁT Chöông 2 LINH KIEÄN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT Laø diod chòu doøng lôùn duøng trong ÑTCS Diod coâng suaát 1. Phaân loaïi - coù hai loaïi Linh kieän hoï transistor - taàn soá coâng nghieäp diod chænh löu Linh kieän hoï thyristor - diod taàn soá cao coù diod Schotky chòu aùp thaáp suït aùp thuaän . Ngaét ñieän ñieän töû 2. Ñaëïc tính phuïc hoài cuûa diod recovery linh kieän hay nhoùm linh kieän ñieän töû laøm vieäc trong hai cheá ñoä Töø daãn - gt khoùa coù khoaõng daãn doøng ngöôïc - Daãn ñieän hay baûo hoaø ON suït aùp raát beù doøng phuï thuoäc vaøo taûi. - Khoùa OFF doøng qua noù raát beù 0 xem nhö hôû maïch. Linh kieän chính diode thyristor SCR transistor BJT MosFET IGBT . TAÙC DUÏNG haïn cheá taàn soá laøm vieäc quaù aùp ñoùng ngaét 3 19 ch2 LK DTCS ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi 4 19 ch2 LK DTCS ÑTCS amp ÖD Ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi LINH KIEÄN HOÏ TRANSISTOR Ñaëc tính ñoùng ngaét BJT Laø nhoùm linh kieän ñoùng ngaét theo ñieàu khieån BJT MosFET IGBT - Thí nghieäm ñoùng ngaét taûi R vaø RL C VCC D D C G L VCC G G i G C S S E E Rt i Rt C MosFET keânh n Kyù hieäu quen duøng Kyù hieäu IGBT Maïch nguyeân lyù IGBT VBB Q VBB Q - MosFET laø transistor tröôøng loaïi taêng enhancement . R2 v CE R2 v CE R1 R1 - IGBT Insulated Gate BJT MosFET ôû ngoû vaøo BJT ôû ngoû ra. BJT ñieàu khieån baèng doøng cöïc B MosFET IGBT ñieàu khieån baèng aùp VGS VGE - IB 0 gt BJT khoùa khoâng daãn ñieän - VGS 0 transistor khoùa - töø khoùa Æ baûo hoøa transistor ñi qua traïng thaùi khueách ñaïi - IB ñuû lôùn IB gt IC β BJT baûo hoøa doøng - VGS gt VTH transistor daãn ñieän gt coù toån hao ñoùng ngaét taûi IC chæ phuï thuoäc taûi. V töø 3 . 5 volt phaùt nhieät .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN