tailieunhanh - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 6 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 6: Công cụ quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Test management system, bug tracking system. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 6 - GV. Trương Phước Lộc Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 6 Công cụ quản lý Bộ môn Công nghệ Phần mềm 1 Nội dung Test management system Bug tracking system Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 Qui trình kiểm thử Test Plan Test Data Test Cases Test Script Test Results Incident Defect Report Test Summary Report Test analysis Công cụ kiểm thử phần mềm 3 2 4 15 Test management system Quản lý và phân quyền người dùng Kết hợp với Bug tracking system Test project p Test plan p Test suites p Requirements p Test cases p Builds Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 Test management system Một số hành động p Gán Test case vào test plan p Gán Requirement vào test case p Thực thi test case p Tạo test reports Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 Bug tracking system Bug defect manage gt life cycle Find bug defect Link bug defect to test case requirements Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 Thảo luận Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15