tailieunhanh - Doctoral thesis summary: Research on high technology exports of Vietnam

The thesis presents an analysis of the current situation of Vietnam’s high-tech exports; accordingly, relevant solutions are proposed in order to improve the export quality and foster integration into global value chain to better exploit the national competitiveness. | Doctoral thesis summary Research on high technology exports of Vietnam

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
232    43    0    22-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.